Page 7 - หน้าเริ่ม
P. 7

นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากวัสดุเหลือใชŒ


                                ขยะมาจากไหน…?


          “ขยะ” เปนประเด็นปญหาหนึ่งที่รัฐบาลทุกยุคสมัยตองใหความสําคัญในการ


      แกไขปญหา ขยะเปนตนเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน ดวยปริมาณขยะ

      และความหนาแนนของประชากรในชุมชนแตละทองถิ่น การจัดการขยะในชุมชน


      ของแตละทองถิ่นในสมัยกอนไมมีความซับซอนในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ชนิด

      และประเภทของขยะชุมชนมีลักษณะที่คลายธรรมชาติ อีกทั้งปริมาณขยะก็ไมมากมาย


      แตปจจุบันความเจริญเติบโตและการขยายตัวของอุตสาหกรรม ชุมชน ทําใหวัสดุ


      ผลิตภัณฑตางๆ ประเภทพลาสติกและวัสดุเชิงสังเคราะหมีมากขึ้น ดังนั้น การกําจัดขยะ

      จะเปนกระบวนการที่ซับซอนยุงยาก ใชเทคโนโลยีและงบประมาณมาก                                              ขยะมาจากไหน     ๒
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12