Page 3 - หน้าเริ่ม
P. 3

คำนำ
          การเรงพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอม

      และทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางมาก หากเราพัฒนาไปอยางไมมีการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ

      ที่มีอยูจํากัด ไมเพียงพอตอการหลอเลี้ยงประชากรอยางทั่วถึง ปญหาสิ่งแวดลอมและภาวะ


      มลพิษที่เกิดขึ้นจะสงผลตอการดํารงชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั้งสิ้นปญหาการจัดการ

      ขยะมูลฝอยเปนอีกหนึ่งปญหาหนึ่ง ที่ทุกสังคมไดใหความสนใจในการแกไขปญหาการจัดการขยะ

      ในแนวทางที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ การจัดการปญหาขยะตั้งแตตนทาง หรือ การลด

      ปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัดนั่นเอง กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดรณรงคใหประชาชน

      หันมาลดปริมาณขยะตั้งแตตนทาง คือ ไมเปนผูกอใหเกิดขยะ คัดและแยกขยะแตละประเภท

      อีกทั้งการใชประโยชนจากขยะและวัสดุเหลือใช นํามาดัดแปลงใชประโยชน เพิ่มพูนมูลคา กอใหเกิด

      รายได หรือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติใหม E-Book คูมือนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย


      ชุมชนจากวัสดุเหลือใช เปนการเสริมความรูความเขาใจและตัวอยางสิ่งประดิษฐและผลงาน

      นวัตกรรมจากการดัดแปลงวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม รวมถึงการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ

      เปนผลิตภัณฑใหมเพื่อการลดปริมาณขยะ กอนการกําจัด การนําขยะและวัสดุเหลือใชมาใช

      ประโยชนอยางคุมคาสูงสุด อันสงผลตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนสังคมและ

      ประเทศในที่สุด


                                     กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
   1   2   3   4   5   6   7   8