Page 15 - หน้าเริ่ม
P. 15

นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากวัสดุเหลือใชŒ

          คนไทยวันนี้คงลืมไปหรือไมเคยรูเลยวา กอนที่ถุงพลาสติกกับกลองโฟม

      จะระบาดหนักในเมืองไทยขนาดนี้ เมื่อไมกี่สิบปกอน เวลาไปซื้อของในตลาดทั่ว


      เมืองไทย พอคาแมคาเขาก็มักหอของใหดวยใบตอง รัดดวยใบตอง หรือไมก็ใสถุง


      กระดาษ ลูกคาที่ไปจายตลาดก็ไมไปมือเปลา แตเปนที่รูกันวา ตองหิ้วตะกราหรือ

      ถุงผา หรือถุงที่ถักดวยเชือกปาน ติดมือไปดวยทุกครั้ง เพื่อจะไดเอาของที่ซื้อใส


      รวมๆกันเดินหิ้วกลับบาน หรือยกขึ้นรถไดสะดวก หรือถาจะไปซื้อโจก กวยเตี๋ยว

      ขาวผัด ที่เขาปรุงเสร็จรอนๆ ควันฉุย หรือโอเลี้ยงที่เย็นเจี๊ยบ เอากลับมากินมาดื่ม


      ที่บาน ก็เปนที่รูกันวา คนซื้อตองหิ้วเอาหมอ เอาปนโต หรือกระติกไปดวย ซึ่งนิสัย


      การซื้ออยางนี้ เปนนิสัยที่คนไทยทุกคนควรสรางขึ้นมาใหมเพราะเราสามารถใชถุง

      ผากระเปา เป ยาม ตะกรา หมอ ปนโต หรือ กลองพลาสติกที่ใชได หลายๆ ครั้ง


      ถาสกปรกก็ซัก หรือลางได ดวยวิธีงายๆ อยางนี้ เราทุกคนชวยกันลดขยะพวกนี้

      จะทําใหปริมาณขยะในบานเมืองเราลดลงได หากเราไมสามารถลดขยะใหเหลือ


      นอยลงไดลองหันกลับมาพิจารณา ขยะ วัสดุเหลือใช บรรจุภัณฑรอบๆ ตัวเรา


      และนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไมตามแนวทางดังนี้

                                 ขยะหายไปไหน ?… หายไปไดŒอย‹างไร ?…      ๑๐
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20