Page 12 - หน้าเริ่ม
P. 12

นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากวัสดุเหลือใชŒ


      ลดได เพราะไมยอมขนขยะเขาบาน


          ทุกครั้งที่เราจับจายใชสอย ซื้อหาอะไร เรามักลืมคิดไปวา เดี๋ยวนี้ หีบ หอ

      กลอง ลัง หรือ ถุง มักทําดวยพลาสติกหรือโฟม เปนสวนประกอบ ไมมากก็นอย


      และนี่คือขยะ ที่เรา “สมยอม” ขนเขามาในบานเรา

          เมื่อใดที่เราแกะของที่ซื้อออกมาจากหีบหอ กลอง ลัง หรือ ถุง เราก็มักโยน


      หีบหอ กลอง ลัง หรือ ถุงทิ้งไปอยางไมใยดี และเมื่อนั้น ขยะก็เพิ่มพูนขึ้นในบานเรา

      หมูบานเรา เมืองเรา และประเทศไทยของเรา ดังนั้น ยิ่งเราซื้อนอยขยะก็นอยลง


      และเราก็ประหยัดมากขึ้น แตถาจําเปนตองซื้อ ก็ตั้งสติสักนิดแลวปฏิเสธคนขาย

      อยางสุภาพวา หีบหอ กลอง ลัง หรือ ถุง ที่ไมจําเปนก็อยาใหติดมือเราเขามาเปน


      ขยะรกบานเราอีกเลย
   ๗    ขยะหายไปไหน ?… หายไปไดŒอย‹างไร ?…
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17