Page 11 - หน้าเริ่ม
P. 11

นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากวัสดุเหลือใชŒ


                  ลดปร�มาณขยะไดŒดŒวยตนเอง


      เรามีวิธีลดขยะไดโดย


          ลดไดเพราะใชคุมกอนที่เราจะโยนอะไร

      ที่เราไมตองการทิ้งถังขยะ โปรดคิดเสียหนอย


      วามันยังมีประโยชนไหม ถาเราไมใชเอง ถามี

      ใครอยากไดหรือไม ก็เก็บรวบรวมใหเขาไปใช


      เปนประโยชน ดีกวาทิ้งใหปะปนกับของเนา


      เหม็น แมแตคนที่ทําอาชีพเก็บแยกขยะก็เมิน

      เชน ถุงพลาสติก ที่ไมเปรอะเปอนใหเก็บ


      รวบรวมไวเปนที่เปนทาง เอาไวใชใสของไดอีก

      ไมวาของอะไร ทําดวยวัสดุอะไรก็ตาม ตราบใด


      ที่ยังมีประโยชนอยูใชไดอยู มันก็จะไมเปนขยะ
                        ลดไดเพราะเติมใหมได


                             สินคาปจจุบันมีชนิดเติมใหมได หรือที่เรียกวา

                        “รีฟล” “Refill” ใหเราเลือกซื้อ เชน ผงซักฟอก นํ้ายา


                        ปรับผานุม นํ้ายาลางจาน สบูเหลว อาหาร หรือเครื่องดื่ม

                        สําเร็จรูปเหลานี้เปนทางเลือก ใหเราไดซื้อสินคาราคา


                        ถูกกวา และเปนทางเลือกที่จะชวยใหเราไมตองทิ้ง


                        หีบหอ ขวด หรือ บรรจุภัณฑอื่นใด ที่ทําจากพลาสติก

                        ไปกอนที่มันจะหมดสภาพ ชวยประหยัดทรัพยากร


                        ชวยรักษาสิ่งแวดลอมโดยทางออมไดอีกดวย

                                 ขยะหายไปไหน ?… หายไปไดŒอย‹างไร ?…       ๖
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16