Page 10 - หน้าเริ่ม
P. 10

นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากวัสดุเหลือใชŒ


      การใชŒŒซํ้า (Reuse)


          การใชซํ้า เปนหนึ่งในแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางรู


      คุณคา นําสิ่งตางๆ ที่ใชงานแลว แตยังสามารถใชงานได กลับมาใชอีกเปนการลดการ

      ใชทรัพยากรใหม รวมทั้งเปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นอีกดวย
      วิธีการใชซํ้ามีดังนี้


          • เลือกซื้อ หรือ ใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 ครั้ง เชน

           แบตเตอรี่ขนิดประจุไฟฟาใหมได


          • ซอมแซมเครื่องใชและอุปกรณตางๆ (Repair) ใหสามารถใชประโยชนไดอีก


          • บํารุงรักษาเครื่องใช และอุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและ

           ยาวนานขึ้น


          • นําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอื่นๆกลับมาใชประโยชนใหม เชน ถุงพลาสติก

           ถุงผา กลองกระดาษ ขวดนํ้าดื่ม กลองนมและกลองใสขนม


          • ยืม เชา หรือใชสิ่งของ หรือผลิตภัณฑที่ใชไดบอยครั้งรวมกัน เชน หนังสือพิมพ


           วารสาร นิตยสาร

          • บริจาคหรือขายสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชน หนังสือ เสื้อผา เฟอรนิเจอร และ


           เครื่องมือใชสอยอื่นๆ

          • ใชซํ้าวัสดุสํานักงาน เชน การใชกระดาษทั้งสองหนา         REUSE

       การนำกลับมาใชŒซ้ำ
                     CUBE Take away Bottle  Reuse ขวดเคร�่องดื่ม  แกŒวเก‹าปลูกตŒนไมŒไดŒ
                      นำกลับมาเติม ลดราคา  นำขวดที่เหลือไปใชŒประ แกŒวกาแฟ ถูกนำมาปลูก
                         5 บาท        โยชนอื่นๆไดŒ       ตŒนไมŒ


    ๕   ขยะหายไปไหน ?… หายไปไดŒอย‹างไร ?…
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15